مشاور، طراح و تولید کننده 

انواع لباس کار


دانشنامه لباس کار کمينه

ماسک ایمنی


آیین نامه وسایل حفاظت فردی - فصل دهم


مقررات‌ عمومي‌

ماده‌ 77: هرگونه‌ وسايل‌ حفاظت‌ جهاز تنفسي‌ بايد از نوع‌ و مدل‌ مخصوص‌ و مناسب‌ شرايط‌ مورد استفاده‌ بوده‌ و استفاده‌ از آن‌ در شرايط‌ مزبور قبلاً به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ باشد.

ماده‌ 78: انتخاب‌ وسايل‌ حفاظتي‌ جهاز تنفسي‌ بايد با توجه‌ به‌ نكات‌ زير بعمل‌ آيد:

الف‌ - خواص‌ شيميايي‌، فيزيكي‌ و بيولوژيكي‌ موادي‌ كه‌ بايد با آنها كار شود.

ب‌ - نوع‌ كار، محل‌ كار و فضاي‌ محدود محل‌ كار.

ج‌ - سهولت‌ نگاهداشتن‌ وسايل‌ مربوطه‌ و ارزاني‌ هزينه‌ تعميرات‌ اتفاقي‌ آنها.

ماده‌ 79: وسايل‌ حفاظتي‌ جهاز تنفسي‌ بايستي‌ متناسب‌ با فرمهاي‌ مختلف‌ صورتها بوده‌ و بطوري‌ مستقر شود كه‌ درز و منفذي‌ نداشته‌ باشد.

ماده‌ 80: براي‌ حفاظت‌ در مقابل‌ بخارهاي‌ خورنده‌ و حلال‌، گازهاي‌ مضره‌ و هواي‌ كم‌ اكسيژن‌ استعمال‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فيلتردار كه‌ عمل‌ آنها مكانيكي‌ است‌ بكلي‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 81: به‌ مجرد احساس‌ ناراحتي‌ در عمل‌ تنفس‌ فيلتر را بايستي‌ تعويض‌ نمود.

ماده‌ 82: استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با مواد شيميايي‌ مجهز به‌ قاب‌ يا محفظه‌ فيلتردار در محوطه‌هاي‌ كوچك‌ يا در اماكني‌ كه‌ تهويه‌ آنها ناقص‌ انجام‌ مي‌شود يا در فضايي‌ كه‌ ميزان‌ اكسيژن‌ آن‌ كم‌ است‌ ممنوع‌ مي‌باشد.

ماده‌ 83: قابها يا محفظه‌هاي‌ فيلتردار فوق‌ الذكر بايد با مشخصات‌ و اندازه‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ وزارت‌ كار تطبيق‌ مي‌نمايد.

ماده‌ 84: قاب‌ها يا محفظه‌هاي‌ مزبور بايد پس‌ از هر دفعه‌ استفاده‌ تعويض‌ شوند و چنانچه‌ مورد استفاده‌ نيز قرار نگرفته‌ باشند بايستي‌ پس‌ از انقضاي‌ مدتي‌ كه‌ براي‌ استفاده‌ از طرف‌ كارخانه‌ سازنده‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌ تعويض‌ گردند.

ماده‌85:محفظه‌هاي‌ فيلتردار بايد به‎مجرد مشاهده‌ علايم‎خروج‌ موادشيميايي‌ تعويض‎گردند.

ماده‌ 86: تسمه‌ها و بندهايي‌ كه‌ به‌وسيله‌ آنها دستگاه‌هاي‌ فوق‌ به‌ بدن‌ متصل‌ مي‌شود نبايستي‌ سلب‌ آزادي‌ حركت‌ شخص‌ استفاده‌ كننده‌ را نموده‌ و مزاحمتي‌ براي‌ او ايجاد كند.

ماده‌ 87: دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با هواي‌ تازه‌ و ماسك‌هاي‌ مجهز به‌ لوله‌هاي‌ قابل‌ انعطاف‌ بايد:

الف‌ - در نقاط‌ يا محل‌هاي‌ خطرناك‌ با اطمينان‌ كامل‌ به‌ اينكه‌ دستگاه‌ به‌ خوبي‌ عمل‌ رساندن‌ هوا را انجام‌ مي‌دهد مورد استفاده‌ قرار گيرند.

ب‌ - در مورد كارهايي‌ كه‌ فوريت‌ نداشته‌ و بايستي‌ در هواي‌ آلوده‌ به‌ دود يا گازهاي‌ مضره‌ انجام‌ شود و استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ با مواد شيميايي‌ و مجهز به‌ محفظه‌ فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده‌ قرار گيرد.

ماده‌ 88: فشار هوا براي‌ ورود به‌ ماسك‌ها و دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فوق‌ نبايستي‌ بيش‌ از 75/1 كيلوگرم‌ بر سانتيمتر مربع‌ باشد.

ماده‌ 89: هرگاه‌ هواي‌ فشرده‌ شده‌ براي‌ ورود به‌ ماسك‌ يا دستگاه‌ تنفسي‌ داراي‌ فشاري‌ بيش‌ از فشار مذكور در ماده‌ 88 باشد بايد:

الف‌ - دستگاه‌ رساندن‌ هوا مجهز به شير مخصوص‌ تقليل‌ فشار هوا بوده‌ اين‌ شير در محلي‌ كه‌ لوله‌ قابل‌ انعطاف‌ به‌ دستگاه‌ رساندن‌ هواي‌ فشرده‌ وصل‌ مي‌شود سوار گردد.

ب‌ - براي‌ احتياط‌ و اطمينان‌ بيشتر و به‌ منظور جلوگيري‌ از نامنظم‌ كار كردن‌ شير تقليل‌ دهنده‌ فشار لازمست‌ كه‌ دريچه‌ اطميناني‌ كه‌ با فشاري‌ قدري‌ زيادتر از فشار شير تقليل‌ دهنده‌ تنظيم‌ شده‌ باشد در روي‌ دستگاه‌ نصب‌ گردد.

ماده90:از ماسك‌ها و دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ درصورتي‌ مي‌توان‌ باهواي‌ فشرده استفاده‌ نمودكه‌:

الف-هواي‌ مزبور قبلاًتوسط‌ صافي‌هايي‎كه‌ درمجاري‌ آن‌ قرارداده‌اندتميز و خشك‌شده‌ باشند.

ب‌ - ورود هواي‌ فشرده‌ شده‌ به‌ ماسك‌ها و دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ مورد بحث‌ بهتر است‌ وسيله‌ دستگاه‌ وانتيلاتور انجام‌ گيرد - استفاده‌ از كمپرسور با فشار زياد در اين‌ مورد حتي‌ المقدور توصيه‌ نمي‌شود.

ماده‌ 91: نگهداري‌ كمپرسور يا وانتيلاتور بايستي‌ مرتباً و به‌ دقت‌ صورت‌ گيرد و نصب‌ دهانه‌ لوله‌ مكنده‌ هوا در محلي‌ باشد كه‌ هواي‌ تميز و پاك‌ براي‌ دستگاه‌ تامين‌ گردد.

ماده‌ 92: فاصله‌ نقطه‌ اتصال‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ كه‌ با هواي‌ فشرده‌ كار مي‌كنند تا محل‌ اصلي‌ دهنده‌ هوا نبايستي‌ زيادتر از 45 متر باشد.

ماده‌ 93: قطر داخلي‌ لوله‌هاي‌ خرطومي‌ (يا قابل‌ انعطاف‌) ماسك‌ها نبايستي‌ از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد و جنس‌ لوله‌ بايد طوري‌ باشد كه‌ پاره‌ نشده‌ و در اثر پيچ‌ خوردن‌ و يا تا شدن‌ راه‌ عبور هوا را مسدود ننمايد.

ماده‌ 94: فاصله‌ ماسك‌هايي‌ كه‌ مجهز به‌ لوله‌هاي‌ قابل‌ انعطاف‌ يا خرطومي‌ هستند تا محل‌ اتصال‌ به‌ لوله‌ اصلي‌ نبايستي‌ بيش‌ از 5/7 متر باشد.

ماده‌ 95: تسمه‌ها و وسايلي‌ كه‌ براي‌ نصب‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ به‌ بدن‌ تعبيه‌ شده‌اند بايستي‌ داراي‌ مقاومت‌ حداقل‌ 115 كيلوگرم‌ در مقابل‌ كشش‌ باشد.

ماده‌ 96: در موارد زير دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ دهنده‌ كه‌ نوع‌ آنها به‌ تصويب‌ وزارت‌ كار رسيده‌ است‌ بايد مورد استفاده‌ قرار گيرند:

الف‌ - كارگراني‌ كه‌ بر عليه‌ آتش‌ مبارزه‌ مي‌نمايند يا عمل‌ نجات‌ را انجام‌ مي‌دهند و يا در هواي‌ غيرقابل‌ تنفس‌ ناشي‌ از تراكم‌ گازها يا نقصان‌ اكسيژن‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند.

ب‌ - كارگراني‌ كه‌ محل‌ كار آنها بيش‌ از 45 متر از نزديك‌ترين‌ منبع‌ هواي‌ سالم‌ و كافي‌ فاصله‌ داشته‌ و بايد مجاري‌ دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ آنها مورد حفاظت‌ قرار گيرند و استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ فيلتردار براي‌ آنها مجاز تشخيص‌ داده‌ نشود.

ماده‌ 97: اشخاصي‌ كه‌ از دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ استفاده‌ مي‌نمايند بايد قبلاً تعليمات‌ مخصوص‌ نسبت‌ به‌ طرز استعمال‌ اين‌ دستگاه‌ها را گرفته‌ باشند.

ماده‌ 98: حداكثر فشار در بالن‌هاي‌ محتوي‌ اكسيژن‌ 150 اتمسفر مي‌باشد و بالن‌ها بايد مجهز به‌ فشارسنجي‌ براي‌ كنترل‌ فشار اكسيژن‌ باشند.

ماده‌ 99: در دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ دهنده‌ شير تقليل‌ فشار بايد طوري‌ تنظيم‌ شود تا حداقل‌ در هر دقيقه‌ 2 ليتر ( گالن‌) اكسيژن‌ از آن‌ خارج‌ شود.

بازرسي‌ - نگهداري‌ و استفاده‌ از دستگاه‌هاي‌ حفاظت‌ تنفسي‌

ماده‌ 100: كليه‌ قسمت‌هاي‌ حساس‌ و قطعاتي‌ كه‌ بيشتر در معرض‌ خرابي‌ و فرسودگي‌ قرار مي‌گيرند و همچنين‌ وسايل‌ انتقال‌ هواي‌ تازه‌ يا اكسيژن‌ بايد در فواصلي‌ كه‌ از يك‌ ماه‌ تجاوز نكند توسط‌ شخص‌ صلاحيتدار دقيقاً بازرسي‌ شوند.

ماده‌ 101: در فواصلي‌ كه‌ از يك‌ ماه‌ تجاوز نكند مي‌بايستي‌ دريچه‌هاي‌ اطمينان‌ خودكار تنظيم‌ فشار در دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ دهنده‌ مورد بررسي‌ و كنترل قرار گيرند.

ماده‌ 102: براي‌ اطمينان‌ از كار صحيح‌ وسايل‌ كنترل‌ دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ دهنده‌ بايد لااقل‌ هر ششماه‌ يكبار وسايل‌ كنترل‌ مزبور بازرسي‌ دقيق‌ قرار گيرند.

ماده‌ 103: اكسيژني‌ كه‌ از دستگاه‌ اكسيژن‌ دهنده‌ خارج‌ مي‌شود بايد عاري‌ از هرگونه‌ مواد مضره باشد.

ماده‌ 104: اشخاصي‌ كه‌ از دستگاه‌هاي‌ اكسيژن‌ دهنده‌ استفاده‌ مي‌نمايند بايد قبلاً تعليمات‌ مخصوص‌ را بشرح‌ زير فرا گرفته‌ باشند:

الف‌ - طرز قرار دادن‌ سريع‌ و صحيح‌ ماسك‌ يا دهان‌ بند روي‌ صورت‌.

ب‌ - طريقه‌ استفاده‌ صحيح‌ دستگاه‌ در موارد ضروري‌ و فوري‌.

ماده‌ 105: كارگران‌ موظفند هرگونه‌ نقص‌ يا عيبي‌ كه‌ در دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ مشاهده‌ مي‌نمايند فوراً به‌ مامور فني‌ مربوطه‌ اطلاع‌ دهند.

ماده‌ 106: دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ بايد:

الف‌ - تحت‌ نظارت‌ مستقيم‌ متخصص‌ ذي‌ صلاحيتي‌ كه‌ مسئول‌ مراقبت‌ در سالم‌ بودن‌ آنها است‌ نگهداري‌ شود.

ب‌ - در محلي‌ تميز، خشك‌ و خنك‌ بطور مرتب‌ قرار داده‌ شوند و در عين‌ حال‌ دسترسي‌ به‌ آنها آسان‌ باشد.

ماده‌ 107: دستگاه‌هاي‌ تنفسي‌ مجهز به‌ محفظه‌ و قاب‌ فيلتردار بايد هميشه‌ تميز بوده‌ و قسمت‌ ماسك‌ يا دهان‌ بند آن‌ پس‌ از هر مرتبه‌ استفاده‌ ضدعفوني‌ گردد.

ماده‌108: ماسك‌ها و لوله‌هاي‌ قابل‌ انعطاف‌ مجراي‌ هوا بايد باصابون‌ شسته‎شده‌ و سپس‌ با آب‎تميز موادصابوني‌ آن‎گرفته‎شود و قبل‌ ازآنكه‌ درمحل‌ خود قرارداده‌ شوند خشك‎گردند.

ماده109:دستگاه‌ تنفسي‌ كه‎مورد استفاده‌ قرارگرفته‌ است‌ درصورتي‌ شخص‌ ديگري‌ مي‌تواند از آن‌ استفاده‌ نمايد كه‌ قبلاً با آب‌ نيم‌ گرم‌ و صابون‌ شسته‌شده‌ و كاملاً ضدعفوني‌ گردد.

ماده‌ 110: كليه‌ وسايل‌ حفاظتي‌ مندرج‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ برحسب‌ نوع‌ كار كارگران‌ بايد از طرف‌ كارفرما تهيه‌ و مجاناً در اختيار كارگران‌ مربوطه‌ قرار داده‌ شود.
 |  مشاهده تاریخچه موضوع  |

کلیه حقوق  سایت لباس کار  متعلق به گروه تولیدی هزار و یک می باشد.
آدرس: تهران، خ جمهوری، بین فلسطین و ولیعصر، ساختمان آزاد طبقه اول- تلفن: 02166958709 فاکس:02166468630
تلفن سفارشات: 09125443842
طراحی و اجرا: شرکت فناوری اطلاعات صفر و یک - پورتال صفر و یک
استخدام برنامه نویس دات نت
);